Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Turn

Cách chia động từ turn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ turn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TURN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to turn turning turned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn turn turn turns turn turn turn
Hiện tại tiếp diễn am turning are turning is turning are turning are turning are turning
Quá khứ đơn turned turned turned turned turned turned
Quá khứ tiếp diễn was turning were turning was turning were turning were turning were turning
Hiện tại hoàn thành have turned have turned has turned have turned have turned have turned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been turning have been turning has been turning have been turning have been turning have been turning
Quá khứ hoàn thành had turned had turned had turned had turned had turned had turned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been turning had been turning had been turning had been turning had been turning had been turning
Tương Lai will turn will turn will turn will turn will turn will turn
TL Tiếp Diễn will be turning will be turning will be turning will be turning will be turning will be turning
Tương Lai hoàn thành will have turned will have turned will have turned will have turned will have turned will have turned
TL HT Tiếp Diễn will have been turning will have been turning will have been turning will have been turning will have been turning will have been turning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would turn would turn would turn would turn would turn would turn
Conditional Perfect would have turned would have turned would have turned would have turned would have turned would have turned
Conditional Present Progressive would be turning would be turning would be turning would be turning would be turning would be turning
Conditional Perfect Progressive would have been turning would have been turning would have been turning would have been turning would have been turning would have been turning
Present Subjunctive turn turn turn turn turn turn
Past Subjunctive turned turned turned turned turned turned
Past Perfect Subjunctive had turned had turned had turned had turned had turned had turned
Imperative turn Let′s turn turn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button