Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grant

Cách chia động từ grant rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grant ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRANT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grant granting granted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grant grant grants grant grant grant
Hiện tại tiếp diễn am granting are granting is granting are granting are granting are granting
Quá khứ đơn granted granted granted granted granted granted
Quá khứ tiếp diễn was granting were granting was granting were granting were granting were granting
Hiện tại hoàn thành have granted have granted has granted have granted have granted have granted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been granting have been granting has been granting have been granting have been granting have been granting
Quá khứ hoàn thành had granted had granted had granted had granted had granted had granted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been granting had been granting had been granting had been granting had been granting had been granting
Tương Lai will grant will grant will grant will grant will grant will grant
TL Tiếp Diễn will be granting will be granting will be granting will be granting will be granting will be granting
Tương Lai hoàn thành will have granted will have granted will have granted will have granted will have granted will have granted
TL HT Tiếp Diễn will have been granting will have been granting will have been granting will have been granting will have been granting will have been granting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grant would grant would grant would grant would grant would grant
Conditional Perfect would have granted would have granted would have granted would have granted would have granted would have granted
Conditional Present Progressive would be granting would be granting would be granting would be granting would be granting would be granting
Conditional Perfect Progressive would have been granting would have been granting would have been granting would have been granting would have been granting would have been granting
Present Subjunctive grant grant grant grant grant grant
Past Subjunctive granted granted granted granted granted granted
Past Perfect Subjunctive had granted had granted had granted had granted had granted had granted
Imperative grant Let′s grant grant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button