Tease

Cách chia động từ tease rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tease ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TEASE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tease teasing teased
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tease tease teases tease tease tease
Hiện tại tiếp diễn am teasing are teasing is teasing are teasing are teasing are teasing
Quá khứ đơn teased teased teased teased teased teased
Quá khứ tiếp diễn was teasing were teasing was teasing were teasing were teasing were teasing
Hiện tại hoàn thành have teased have teased has teased have teased have teased have teased
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been teasing have been teasing has been teasing have been teasing have been teasing have been teasing
Quá khứ hoàn thành had teased had teased had teased had teased had teased had teased
QK hoàn thành Tiếp diễn had been teasing had been teasing had been teasing had been teasing had been teasing had been teasing
Tương Lai will tease will tease will tease will tease will tease will tease
TL Tiếp Diễn will be teasing will be teasing will be teasing will be teasing will be teasing will be teasing
Tương Lai hoàn thành will have teased will have teased will have teased will have teased will have teased will have teased
TL HT Tiếp Diễn will have been teasing will have been teasing will have been teasing will have been teasing will have been teasing will have been teasing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tease would tease would tease would tease would tease would tease
Conditional Perfect would have teased would have teased would have teased would have teased would have teased would have teased
Conditional Present Progressive would be teasing would be teasing would be teasing would be teasing would be teasing would be teasing
Conditional Perfect Progressive would have been teasing would have been teasing would have been teasing would have been teasing would have been teasing would have been teasing
Present Subjunctive tease tease tease tease tease tease
Past Subjunctive teased teased teased teased teased teased
Past Perfect Subjunctive had teased had teased had teased had teased had teased had teased
Imperative tease Let′s tease tease

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/totally-free-dating-site/.

Back to top button