Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grate

Cách chia động từ grate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grate grating grated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grate grate grates grate grate grate
Hiện tại tiếp diễn am grating are grating is grating are grating are grating are grating
Quá khứ đơn grated grated grated grated grated grated
Quá khứ tiếp diễn was grating were grating was grating were grating were grating were grating
Hiện tại hoàn thành have grated have grated has grated have grated have grated have grated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grating have been grating has been grating have been grating have been grating have been grating
Quá khứ hoàn thành had grated had grated had grated had grated had grated had grated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grating had been grating had been grating had been grating had been grating had been grating
Tương Lai will grate will grate will grate will grate will grate will grate
TL Tiếp Diễn will be grating will be grating will be grating will be grating will be grating will be grating
Tương Lai hoàn thành will have grated will have grated will have grated will have grated will have grated will have grated
TL HT Tiếp Diễn will have been grating will have been grating will have been grating will have been grating will have been grating will have been grating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grate would grate would grate would grate would grate would grate
Conditional Perfect would have grated would have grated would have grated would have grated would have grated would have grated
Conditional Present Progressive would be grating would be grating would be grating would be grating would be grating would be grating
Conditional Perfect Progressive would have been grating would have been grating would have been grating would have been grating would have been grating would have been grating
Present Subjunctive grate grate grate grate grate grate
Past Subjunctive grated grated grated grated grated grated
Past Perfect Subjunctive had grated had grated had grated had grated had grated had grated
Imperative grate Let′s grate grate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button