Want

Cách chia động từ want rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ want ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WANT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to want wanting wanted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn want want wants want want want
Hiện tại tiếp diễn am wanting are wanting is wanting are wanting are wanting are wanting
Quá khứ đơn wanted wanted wanted wanted wanted wanted
Quá khứ tiếp diễn was wanting were wanting was wanting were wanting were wanting were wanting
Hiện tại hoàn thành have wanted have wanted has wanted have wanted have wanted have wanted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wanting have been wanting has been wanting have been wanting have been wanting have been wanting
Quá khứ hoàn thành had wanted had wanted had wanted had wanted had wanted had wanted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wanting had been wanting had been wanting had been wanting had been wanting had been wanting
Tương Lai will want will want will want will want will want will want
TL Tiếp Diễn will be wanting will be wanting will be wanting will be wanting will be wanting will be wanting
Tương Lai hoàn thành will have wanted will have wanted will have wanted will have wanted will have wanted will have wanted
TL HT Tiếp Diễn will have been wanting will have been wanting will have been wanting will have been wanting will have been wanting will have been wanting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would want would want would want would want would want would want
Conditional Perfect would have wanted would have wanted would have wanted would have wanted would have wanted would have wanted
Conditional Present Progressive would be wanting would be wanting would be wanting would be wanting would be wanting would be wanting
Conditional Perfect Progressive would have been wanting would have been wanting would have been wanting would have been wanting would have been wanting would have been wanting
Present Subjunctive want want want want want want
Past Subjunctive wanted wanted wanted wanted wanted wanted
Past Perfect Subjunctive had wanted had wanted had wanted had wanted had wanted had wanted
Imperative want Let′s want want

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button