Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grunt

Cách chia động từ grunt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grunt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRUNT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grunt grunting grunted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grunt grunt grunts grunt grunt grunt
Hiện tại tiếp diễn am grunting are grunting is grunting are grunting are grunting are grunting
Quá khứ đơn grunted grunted grunted grunted grunted grunted
Quá khứ tiếp diễn was grunting were grunting was grunting were grunting were grunting were grunting
Hiện tại hoàn thành have grunted have grunted has grunted have grunted have grunted have grunted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grunting have been grunting has been grunting have been grunting have been grunting have been grunting
Quá khứ hoàn thành had grunted had grunted had grunted had grunted had grunted had grunted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grunting had been grunting had been grunting had been grunting had been grunting had been grunting
Tương Lai will grunt will grunt will grunt will grunt will grunt will grunt
TL Tiếp Diễn will be grunting will be grunting will be grunting will be grunting will be grunting will be grunting
Tương Lai hoàn thành will have grunted will have grunted will have grunted will have grunted will have grunted will have grunted
TL HT Tiếp Diễn will have been grunting will have been grunting will have been grunting will have been grunting will have been grunting will have been grunting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grunt would grunt would grunt would grunt would grunt would grunt
Conditional Perfect would have grunted would have grunted would have grunted would have grunted would have grunted would have grunted
Conditional Present Progressive would be grunting would be grunting would be grunting would be grunting would be grunting would be grunting
Conditional Perfect Progressive would have been grunting would have been grunting would have been grunting would have been grunting would have been grunting would have been grunting
Present Subjunctive grunt grunt grunt grunt grunt grunt
Past Subjunctive grunted grunted grunted grunted grunted grunted
Past Perfect Subjunctive had grunted had grunted had grunted had grunted had grunted had grunted
Imperative grunt Let′s grunt grunt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/sexiest-gay-men/.

Nên đọc
Close
Back to top button