Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Halt

Cách chia động từ halt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ halt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HALT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to halt halting halted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn halt halt halts halt halt halt
Hiện tại tiếp diễn am halting are halting is halting are halting are halting are halting
Quá khứ đơn halted halted halted halted halted halted
Quá khứ tiếp diễn was halting were halting was halting were halting were halting were halting
Hiện tại hoàn thành have halted have halted has halted have halted have halted have halted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been halting have been halting has been halting have been halting have been halting have been halting
Quá khứ hoàn thành had halted had halted had halted had halted had halted had halted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been halting had been halting had been halting had been halting had been halting had been halting
Tương Lai will halt will halt will halt will halt will halt will halt
TL Tiếp Diễn will be halting will be halting will be halting will be halting will be halting will be halting
Tương Lai hoàn thành will have halted will have halted will have halted will have halted will have halted will have halted
TL HT Tiếp Diễn will have been halting will have been halting will have been halting will have been halting will have been halting will have been halting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would halt would halt would halt would halt would halt would halt
Conditional Perfect would have halted would have halted would have halted would have halted would have halted would have halted
Conditional Present Progressive would be halting would be halting would be halting would be halting would be halting would be halting
Conditional Perfect Progressive would have been halting would have been halting would have been halting would have been halting would have been halting would have been halting
Present Subjunctive halt halt halt halt halt halt
Past Subjunctive halted halted halted halted halted halted
Past Perfect Subjunctive had halted had halted had halted had halted had halted had halted
Imperative halt Let′s halt halt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating sites san diego.

Nên đọc
Close
Back to top button