Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Manufacture

Cách chia động từ manufacture rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ manufacture ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MANUFACTURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to manufacture manufacturing manufactured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn manufacture manufacture manufactures manufacture manufacture manufacture
Hiện tại tiếp diễn am manufacturing are manufacturing is manufacturing are manufacturing are manufacturing are manufacturing
Quá khứ đơn manufactured manufactured manufactured manufactured manufactured manufactured
Quá khứ tiếp diễn was manufacturing were manufacturing was manufacturing were manufacturing were manufacturing were manufacturing
Hiện tại hoàn thành have manufactured have manufactured has manufactured have manufactured have manufactured have manufactured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been manufacturing have been manufacturing has been manufacturing have been manufacturing have been manufacturing have been manufacturing
Quá khứ hoàn thành had manufactured had manufactured had manufactured had manufactured had manufactured had manufactured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been manufacturing had been manufacturing had been manufacturing had been manufacturing had been manufacturing had been manufacturing
Tương Lai will manufacture will manufacture will manufacture will manufacture will manufacture will manufacture
TL Tiếp Diễn will be manufacturing will be manufacturing will be manufacturing will be manufacturing will be manufacturing will be manufacturing
Tương Lai hoàn thành will have manufactured will have manufactured will have manufactured will have manufactured will have manufactured will have manufactured
TL HT Tiếp Diễn will have been manufacturing will have been manufacturing will have been manufacturing will have been manufacturing will have been manufacturing will have been manufacturing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would manufacture would manufacture would manufacture would manufacture would manufacture would manufacture
Conditional Perfect would have manufactured would have manufactured would have manufactured would have manufactured would have manufactured would have manufactured
Conditional Present Progressive would be manufacturing would be manufacturing would be manufacturing would be manufacturing would be manufacturing would be manufacturing
Conditional Perfect Progressive would have been manufacturing would have been manufacturing would have been manufacturing would have been manufacturing would have been manufacturing would have been manufacturing
Present Subjunctive manufacture manufacture manufacture manufacture manufacture manufacture
Past Subjunctive manufactured manufactured manufactured manufactured manufactured manufactured
Past Perfect Subjunctive had manufactured had manufactured had manufactured had manufactured had manufactured had manufactured
Imperative manufacture Let′s manufacture manufacture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. the dating game.

Nên đọc
Close
Back to top button