Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Harry

Cách chia động từ harry rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ harry ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HARRY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to harry harrying harried
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn harry harry harries harry harry harry
Hiện tại tiếp diễn am harrying are harrying is harrying are harrying are harrying are harrying
Quá khứ đơn harried harried harried harried harried harried
Quá khứ tiếp diễn was harrying were harrying was harrying were harrying were harrying were harrying
Hiện tại hoàn thành have harried have harried has harried have harried have harried have harried
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been harrying have been harrying has been harrying have been harrying have been harrying have been harrying
Quá khứ hoàn thành had harried had harried had harried had harried had harried had harried
QK hoàn thành Tiếp diễn had been harrying had been harrying had been harrying had been harrying had been harrying had been harrying
Tương Lai will harry will harry will harry will harry will harry will harry
TL Tiếp Diễn will be harrying will be harrying will be harrying will be harrying will be harrying will be harrying
Tương Lai hoàn thành will have harried will have harried will have harried will have harried will have harried will have harried
TL HT Tiếp Diễn will have been harrying will have been harrying will have been harrying will have been harrying will have been harrying will have been harrying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would harry would harry would harry would harry would harry would harry
Conditional Perfect would have harried would have harried would have harried would have harried would have harried would have harried
Conditional Present Progressive would be harrying would be harrying would be harrying would be harrying would be harrying would be harrying
Conditional Perfect Progressive would have been harrying would have been harrying would have been harrying would have been harrying would have been harrying would have been harrying
Present Subjunctive harry harry harry harry harry harry
Past Subjunctive harried harried harried harried harried harried
Past Perfect Subjunctive had harried had harried had harried had harried had harried had harried
Imperative harry Let′s harry harry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/online-dating-never-works-for-me/.

Nên đọc
Close
Back to top button