Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Enunciate

Cách chia động từ enunciate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ enunciate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENUNCIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to enunciate enunciating enunciated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn enunciate enunciate enunciates enunciate enunciate enunciate
Hiện tại tiếp diễn am enunciating are enunciating is enunciating are enunciating are enunciating are enunciating
Quá khứ đơn enunciated enunciated enunciated enunciated enunciated enunciated
Quá khứ tiếp diễn was enunciating were enunciating was enunciating were enunciating were enunciating were enunciating
Hiện tại hoàn thành have enunciated have enunciated has enunciated have enunciated have enunciated have enunciated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been enunciating have been enunciating has been enunciating have been enunciating have been enunciating have been enunciating
Quá khứ hoàn thành had enunciated had enunciated had enunciated had enunciated had enunciated had enunciated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been enunciating had been enunciating had been enunciating had been enunciating had been enunciating had been enunciating
Tương Lai will enunciate will enunciate will enunciate will enunciate will enunciate will enunciate
TL Tiếp Diễn will be enunciating will be enunciating will be enunciating will be enunciating will be enunciating will be enunciating
Tương Lai hoàn thành will have enunciated will have enunciated will have enunciated will have enunciated will have enunciated will have enunciated
TL HT Tiếp Diễn will have been enunciating will have been enunciating will have been enunciating will have been enunciating will have been enunciating will have been enunciating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would enunciate would enunciate would enunciate would enunciate would enunciate would enunciate
Conditional Perfect would have enunciated would have enunciated would have enunciated would have enunciated would have enunciated would have enunciated
Conditional Present Progressive would be enunciating would be enunciating would be enunciating would be enunciating would be enunciating would be enunciating
Conditional Perfect Progressive would have been enunciating would have been enunciating would have been enunciating would have been enunciating would have been enunciating would have been enunciating
Present Subjunctive enunciate enunciate enunciate enunciate enunciate enunciate
Past Subjunctive enunciated enunciated enunciated enunciated enunciated enunciated
Past Perfect Subjunctive had enunciated had enunciated had enunciated had enunciated had enunciated had enunciated
Imperative enunciate Let′s enunciate enunciate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button