Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Chat

Cách chia động từ chat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chat chatting chatted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chat chat chats chat chat chat
Hiện tại tiếp diễn am chatting are chatting is chatting are chatting are chatting are chatting
Quá khứ đơn chatted chatted chatted chatted chatted chatted
Quá khứ tiếp diễn was chatting were chatting was chatting were chatting were chatting were chatting
Hiện tại hoàn thành have chatted have chatted has chatted have chatted have chatted have chatted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chatting have been chatting has been chatting have been chatting have been chatting have been chatting
Quá khứ hoàn thành had chatted had chatted had chatted had chatted had chatted had chatted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chatting had been chatting had been chatting had been chatting had been chatting had been chatting
Tương Lai will chat will chat will chat will chat will chat will chat
TL Tiếp Diễn will be chatting will be chatting will be chatting will be chatting will be chatting will be chatting
Tương Lai hoàn thành will have chatted will have chatted will have chatted will have chatted will have chatted will have chatted
TL HT Tiếp Diễn will have been chatting will have been chatting will have been chatting will have been chatting will have been chatting will have been chatting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chat would chat would chat would chat would chat would chat
Conditional Perfect would have chatted would have chatted would have chatted would have chatted would have chatted would have chatted
Conditional Present Progressive would be chatting would be chatting would be chatting would be chatting would be chatting would be chatting
Conditional Perfect Progressive would have been chatting would have been chatting would have been chatting would have been chatting would have been chatting would have been chatting
Present Subjunctive chat chat chat chat chat chat
Past Subjunctive chatted chatted chatted chatted chatted chatted
Past Perfect Subjunctive had chatted had chatted had chatted had chatted had chatted had chatted
Imperative chat Let′s chat chat

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button