Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hash

Cách chia động từ hash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hash hashing hashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hash hash hashes hash hash hash
Hiện tại tiếp diễn am hashing are hashing is hashing are hashing are hashing are hashing
Quá khứ đơn hashed hashed hashed hashed hashed hashed
Quá khứ tiếp diễn was hashing were hashing was hashing were hashing were hashing were hashing
Hiện tại hoàn thành have hashed have hashed has hashed have hashed have hashed have hashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hashing have been hashing has been hashing have been hashing have been hashing have been hashing
Quá khứ hoàn thành had hashed had hashed had hashed had hashed had hashed had hashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hashing had been hashing had been hashing had been hashing had been hashing had been hashing
Tương Lai will hash will hash will hash will hash will hash will hash
TL Tiếp Diễn will be hashing will be hashing will be hashing will be hashing will be hashing will be hashing
Tương Lai hoàn thành will have hashed will have hashed will have hashed will have hashed will have hashed will have hashed
TL HT Tiếp Diễn will have been hashing will have been hashing will have been hashing will have been hashing will have been hashing will have been hashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hash would hash would hash would hash would hash would hash
Conditional Perfect would have hashed would have hashed would have hashed would have hashed would have hashed would have hashed
Conditional Present Progressive would be hashing would be hashing would be hashing would be hashing would be hashing would be hashing
Conditional Perfect Progressive would have been hashing would have been hashing would have been hashing would have been hashing would have been hashing would have been hashing
Present Subjunctive hash hash hash hash hash hash
Past Subjunctive hashed hashed hashed hashed hashed hashed
Past Perfect Subjunctive had hashed had hashed had hashed had hashed had hashed had hashed
Imperative hash Let′s hash hash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button