Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grab

Cách chia động từ grab rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grab ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRAB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grab grabbing grabbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grab grab grabs grab grab grab
Hiện tại tiếp diễn am grabbing are grabbing is grabbing are grabbing are grabbing are grabbing
Quá khứ đơn grabbed grabbed grabbed grabbed grabbed grabbed
Quá khứ tiếp diễn was grabbing were grabbing was grabbing were grabbing were grabbing were grabbing
Hiện tại hoàn thành have grabbed have grabbed has grabbed have grabbed have grabbed have grabbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grabbing have been grabbing has been grabbing have been grabbing have been grabbing have been grabbing
Quá khứ hoàn thành had grabbed had grabbed had grabbed had grabbed had grabbed had grabbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grabbing had been grabbing had been grabbing had been grabbing had been grabbing had been grabbing
Tương Lai will grab will grab will grab will grab will grab will grab
TL Tiếp Diễn will be grabbing will be grabbing will be grabbing will be grabbing will be grabbing will be grabbing
Tương Lai hoàn thành will have grabbed will have grabbed will have grabbed will have grabbed will have grabbed will have grabbed
TL HT Tiếp Diễn will have been grabbing will have been grabbing will have been grabbing will have been grabbing will have been grabbing will have been grabbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grab would grab would grab would grab would grab would grab
Conditional Perfect would have grabbed would have grabbed would have grabbed would have grabbed would have grabbed would have grabbed
Conditional Present Progressive would be grabbing would be grabbing would be grabbing would be grabbing would be grabbing would be grabbing
Conditional Perfect Progressive would have been grabbing would have been grabbing would have been grabbing would have been grabbing would have been grabbing would have been grabbing
Present Subjunctive grab grab grab grab grab grab
Past Subjunctive grabbed grabbed grabbed grabbed grabbed grabbed
Past Perfect Subjunctive had grabbed had grabbed had grabbed had grabbed had grabbed had grabbed
Imperative grab Let′s grab grab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. speed dating africa.

Nên đọc
Close
Back to top button