Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hatch

Cách chia động từ hatch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hatch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HATCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hatch hatching hatched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hatch hatch hatches hatch hatch hatch
Hiện tại tiếp diễn am hatching are hatching is hatching are hatching are hatching are hatching
Quá khứ đơn hatched hatched hatched hatched hatched hatched
Quá khứ tiếp diễn was hatching were hatching was hatching were hatching were hatching were hatching
Hiện tại hoàn thành have hatched have hatched has hatched have hatched have hatched have hatched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hatching have been hatching has been hatching have been hatching have been hatching have been hatching
Quá khứ hoàn thành had hatched had hatched had hatched had hatched had hatched had hatched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hatching had been hatching had been hatching had been hatching had been hatching had been hatching
Tương Lai will hatch will hatch will hatch will hatch will hatch will hatch
TL Tiếp Diễn will be hatching will be hatching will be hatching will be hatching will be hatching will be hatching
Tương Lai hoàn thành will have hatched will have hatched will have hatched will have hatched will have hatched will have hatched
TL HT Tiếp Diễn will have been hatching will have been hatching will have been hatching will have been hatching will have been hatching will have been hatching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hatch would hatch would hatch would hatch would hatch would hatch
Conditional Perfect would have hatched would have hatched would have hatched would have hatched would have hatched would have hatched
Conditional Present Progressive would be hatching would be hatching would be hatching would be hatching would be hatching would be hatching
Conditional Perfect Progressive would have been hatching would have been hatching would have been hatching would have been hatching would have been hatching would have been hatching
Present Subjunctive hatch hatch hatch hatch hatch hatch
Past Subjunctive hatched hatched hatched hatched hatched hatched
Past Perfect Subjunctive had hatched had hatched had hatched had hatched had hatched had hatched
Imperative hatch Let′s hatch hatch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button