Undulate

undulate

Cách chia động từ undulate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ undulate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to undulate undulating undulated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn undulate undulate undulates undulate undulate undulate
Hiện tại tiếp diễn am undulating are undulating is undulating are undulating are undulating are undulating
Quá khứ đơn undulated undulated undulated undulated undulated undulated
Quá khứ tiếp diễn was undulating were undulating was undulating were undulating were undulating were undulating
Hiện tại hoàn thành have undulated have undulated has undulated have undulated have undulated have undulated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been undulating have been undulating has been undulating have been undulating have been undulating have been undulating
Quá khứ hoàn thành had undulated had undulated had undulated had undulated had undulated had undulated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been undulating had been undulating had been undulating had been undulating had been undulating had been undulating
Tương Lai will undulate will undulate will undulate will undulate will undulate will undulate
TL Tiếp Diễn will be undulating will be undulating will be undulating will be undulating will be undulating will be undulating
Tương Lai hoàn thành will have undulated will have undulated will have undulated will have undulated will have undulated will have undulated
TL HT Tiếp Diễn will have been undulating will have been undulating will have been undulating will have been undulating will have been undulating will have been undulating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would undulate would undulate would undulate would undulate would undulate would undulate
Conditional Perfect would have undulated would have undulated would have undulated would have undulated would have undulated would have undulated
Conditional Present Progressive would be undulating would be undulating would be undulating would be undulating would be undulating would be undulating
Conditional Perfect Progressive would have been undulating would have been undulating would have been undulating would have been undulating would have been undulating would have been undulating
Present Subjunctive undulate undulate undulate undulate undulate undulate
Past Subjunctive undulated undulated undulated undulated undulated undulated
Past Perfect Subjunctive had undulated had undulated had undulated had undulated had undulated had undulated
Imperative undulate Let′s undulate undulate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. really free dating sites usa.

Nên đọc
Close
Back to top button