Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Herd

Cách chia động từ herd rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ herd ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HERD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to herd herding herded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn herd herd herds herd herd herd
Hiện tại tiếp diễn am herding are herding is herding are herding are herding are herding
Quá khứ đơn herded herded herded herded herded herded
Quá khứ tiếp diễn was herding were herding was herding were herding were herding were herding
Hiện tại hoàn thành have herded have herded has herded have herded have herded have herded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been herding have been herding has been herding have been herding have been herding have been herding
Quá khứ hoàn thành had herded had herded had herded had herded had herded had herded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been herding had been herding had been herding had been herding had been herding had been herding
Tương Lai will herd will herd will herd will herd will herd will herd
TL Tiếp Diễn will be herding will be herding will be herding will be herding will be herding will be herding
Tương Lai hoàn thành will have herded will have herded will have herded will have herded will have herded will have herded
TL HT Tiếp Diễn will have been herding will have been herding will have been herding will have been herding will have been herding will have been herding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would herd would herd would herd would herd would herd would herd
Conditional Perfect would have herded would have herded would have herded would have herded would have herded would have herded
Conditional Present Progressive would be herding would be herding would be herding would be herding would be herding would be herding
Conditional Perfect Progressive would have been herding would have been herding would have been herding would have been herding would have been herding would have been herding
Present Subjunctive herd herd herd herd herd herd
Past Subjunctive herded herded herded herded herded herded
Past Perfect Subjunctive had herded had herded had herded had herded had herded had herded
Imperative herd Let′s herd herd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button