Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Impregnate

Cách chia động từ impregnate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ impregnate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: IMPREGNATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to impregnate impregnating impregnated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn impregnate impregnate impregnates impregnate impregnate impregnate
Hiện tại tiếp diễn am impregnating are impregnating is impregnating are impregnating are impregnating are impregnating
Quá khứ đơn impregnated impregnated impregnated impregnated impregnated impregnated
Quá khứ tiếp diễn was impregnating were impregnating was impregnating were impregnating were impregnating were impregnating
Hiện tại hoàn thành have impregnated have impregnated has impregnated have impregnated have impregnated have impregnated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been impregnating have been impregnating has been impregnating have been impregnating have been impregnating have been impregnating
Quá khứ hoàn thành had impregnated had impregnated had impregnated had impregnated had impregnated had impregnated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been impregnating had been impregnating had been impregnating had been impregnating had been impregnating had been impregnating
Tương Lai will impregnate will impregnate will impregnate will impregnate will impregnate will impregnate
TL Tiếp Diễn will be impregnating will be impregnating will be impregnating will be impregnating will be impregnating will be impregnating
Tương Lai hoàn thành will have impregnated will have impregnated will have impregnated will have impregnated will have impregnated will have impregnated
TL HT Tiếp Diễn will have been impregnating will have been impregnating will have been impregnating will have been impregnating will have been impregnating will have been impregnating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would impregnate would impregnate would impregnate would impregnate would impregnate would impregnate
Conditional Perfect would have impregnated would have impregnated would have impregnated would have impregnated would have impregnated would have impregnated
Conditional Present Progressive would be impregnating would be impregnating would be impregnating would be impregnating would be impregnating would be impregnating
Conditional Perfect Progressive would have been impregnating would have been impregnating would have been impregnating would have been impregnating would have been impregnating would have been impregnating
Present Subjunctive impregnate impregnate impregnate impregnate impregnate impregnate
Past Subjunctive impregnated impregnated impregnated impregnated impregnated impregnated
Past Perfect Subjunctive had impregnated had impregnated had impregnated had impregnated had impregnated had impregnated
Imperative impregnate Let′s impregnate impregnate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. writing the perfect dating profile.

Nên đọc
Close
Back to top button