Program

Cách chia động từ program rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ program ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROGRAM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to program programing programmed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn program program programs program program program
Hiện tại tiếp diễn am programing are programing is programing are programing are programing are programing
Quá khứ đơn programmed programmed programmed programmed programmed programmed
Quá khứ tiếp diễn was programing were programing was programing were programing were programing were programing
Hiện tại hoàn thành have programmed have programmed has programmed have programmed have programmed have programmed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been programing have been programing has been programing have been programing have been programing have been programing
Quá khứ hoàn thành had programmed had programmed had programmed had programmed had programmed had programmed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been programing had been programing had been programing had been programing had been programing had been programing
Tương Lai will program will program will program will program will program will program
TL Tiếp Diễn will be programing will be programing will be programing will be programing will be programing will be programing
Tương Lai hoàn thành will have programmed will have programmed will have programmed will have programmed will have programmed will have programmed
TL HT Tiếp Diễn will have been programing will have been programing will have been programing will have been programing will have been programing will have been programing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would program would program would program would program would program would program
Conditional Perfect would have programmed would have programmed would have programmed would have programmed would have programmed would have programmed
Conditional Present Progressive would be programing would be programing would be programing would be programing would be programing would be programing
Conditional Perfect Progressive would have been programing would have been programing would have been programing would have been programing would have been programing would have been programing
Present Subjunctive program program program program program program
Past Subjunctive programmed programmed programmed programmed programmed programmed
Past Perfect Subjunctive had programmed had programmed had programmed had programmed had programmed had programmed
Imperative program Let′s program program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button