Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hoard

Cách chia động từ hoard rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hoard ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HOARD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hoard hoarding hoarded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hoard hoard hoards hoard hoard hoard
Hiện tại tiếp diễn am hoarding are hoarding is hoarding are hoarding are hoarding are hoarding
Quá khứ đơn hoarded hoarded hoarded hoarded hoarded hoarded
Quá khứ tiếp diễn was hoarding were hoarding was hoarding were hoarding were hoarding were hoarding
Hiện tại hoàn thành have hoarded have hoarded has hoarded have hoarded have hoarded have hoarded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hoarding have been hoarding has been hoarding have been hoarding have been hoarding have been hoarding
Quá khứ hoàn thành had hoarded had hoarded had hoarded had hoarded had hoarded had hoarded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hoarding had been hoarding had been hoarding had been hoarding had been hoarding had been hoarding
Tương Lai will hoard will hoard will hoard will hoard will hoard will hoard
TL Tiếp Diễn will be hoarding will be hoarding will be hoarding will be hoarding will be hoarding will be hoarding
Tương Lai hoàn thành will have hoarded will have hoarded will have hoarded will have hoarded will have hoarded will have hoarded
TL HT Tiếp Diễn will have been hoarding will have been hoarding will have been hoarding will have been hoarding will have been hoarding will have been hoarding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hoard would hoard would hoard would hoard would hoard would hoard
Conditional Perfect would have hoarded would have hoarded would have hoarded would have hoarded would have hoarded would have hoarded
Conditional Present Progressive would be hoarding would be hoarding would be hoarding would be hoarding would be hoarding would be hoarding
Conditional Perfect Progressive would have been hoarding would have been hoarding would have been hoarding would have been hoarding would have been hoarding would have been hoarding
Present Subjunctive hoard hoard hoard hoard hoard hoard
Past Subjunctive hoarded hoarded hoarded hoarded hoarded hoarded
Past Perfect Subjunctive had hoarded had hoarded had hoarded had hoarded had hoarded had hoarded
Imperative hoard Let′s hoard hoard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button