Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Huddle

Cách chia động từ huddle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ huddle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HUDDLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to huddle huddling huddled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn huddle huddle huddles huddle huddle huddle
Hiện tại tiếp diễn am huddling are huddling is huddling are huddling are huddling are huddling
Quá khứ đơn huddled huddled huddled huddled huddled huddled
Quá khứ tiếp diễn was huddling were huddling was huddling were huddling were huddling were huddling
Hiện tại hoàn thành have huddled have huddled has huddled have huddled have huddled have huddled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been huddling have been huddling has been huddling have been huddling have been huddling have been huddling
Quá khứ hoàn thành had huddled had huddled had huddled had huddled had huddled had huddled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been huddling had been huddling had been huddling had been huddling had been huddling had been huddling
Tương Lai will huddle will huddle will huddle will huddle will huddle will huddle
TL Tiếp Diễn will be huddling will be huddling will be huddling will be huddling will be huddling will be huddling
Tương Lai hoàn thành will have huddled will have huddled will have huddled will have huddled will have huddled will have huddled
TL HT Tiếp Diễn will have been huddling will have been huddling will have been huddling will have been huddling will have been huddling will have been huddling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would huddle would huddle would huddle would huddle would huddle would huddle
Conditional Perfect would have huddled would have huddled would have huddled would have huddled would have huddled would have huddled
Conditional Present Progressive would be huddling would be huddling would be huddling would be huddling would be huddling would be huddling
Conditional Perfect Progressive would have been huddling would have been huddling would have been huddling would have been huddling would have been huddling would have been huddling
Present Subjunctive huddle huddle huddle huddle huddle huddle
Past Subjunctive huddled huddled huddled huddled huddled huddled
Past Perfect Subjunctive had huddled had huddled had huddled had huddled had huddled had huddled
Imperative huddle Let′s huddle huddle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button