Plant

Cách chia động từ plant rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ plant ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLANT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to plant planting planted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn plant plant plants plant plant plant
Hiện tại tiếp diễn am planting are planting is planting are planting are planting are planting
Quá khứ đơn planted planted planted planted planted planted
Quá khứ tiếp diễn was planting were planting was planting were planting were planting were planting
Hiện tại hoàn thành have planted have planted has planted have planted have planted have planted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been planting have been planting has been planting have been planting have been planting have been planting
Quá khứ hoàn thành had planted had planted had planted had planted had planted had planted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been planting had been planting had been planting had been planting had been planting had been planting
Tương Lai will plant will plant will plant will plant will plant will plant
TL Tiếp Diễn will be planting will be planting will be planting will be planting will be planting will be planting
Tương Lai hoàn thành will have planted will have planted will have planted will have planted will have planted will have planted
TL HT Tiếp Diễn will have been planting will have been planting will have been planting will have been planting will have been planting will have been planting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would plant would plant would plant would plant would plant would plant
Conditional Perfect would have planted would have planted would have planted would have planted would have planted would have planted
Conditional Present Progressive would be planting would be planting would be planting would be planting would be planting would be planting
Conditional Perfect Progressive would have been planting would have been planting would have been planting would have been planting would have been planting would have been planting
Present Subjunctive plant plant plant plant plant plant
Past Subjunctive planted planted planted planted planted planted
Past Perfect Subjunctive had planted had planted had planted had planted had planted had planted
Imperative plant Let′s plant plant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button