Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gossip

Cách chia động từ gossip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gossip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GOSSIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gossip gossiping gossiped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gossip gossip gossips gossip gossip gossip
Hiện tại tiếp diễn am gossiping are gossiping is gossiping are gossiping are gossiping are gossiping
Quá khứ đơn gossiped gossiped gossiped gossiped gossiped gossiped
Quá khứ tiếp diễn was gossiping were gossiping was gossiping were gossiping were gossiping were gossiping
Hiện tại hoàn thành have gossiped have gossiped has gossiped have gossiped have gossiped have gossiped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gossiping have been gossiping has been gossiping have been gossiping have been gossiping have been gossiping
Quá khứ hoàn thành had gossiped had gossiped had gossiped had gossiped had gossiped had gossiped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gossiping had been gossiping had been gossiping had been gossiping had been gossiping had been gossiping
Tương Lai will gossip will gossip will gossip will gossip will gossip will gossip
TL Tiếp Diễn will be gossiping will be gossiping will be gossiping will be gossiping will be gossiping will be gossiping
Tương Lai hoàn thành will have gossiped will have gossiped will have gossiped will have gossiped will have gossiped will have gossiped
TL HT Tiếp Diễn will have been gossiping will have been gossiping will have been gossiping will have been gossiping will have been gossiping will have been gossiping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gossip would gossip would gossip would gossip would gossip would gossip
Conditional Perfect would have gossiped would have gossiped would have gossiped would have gossiped would have gossiped would have gossiped
Conditional Present Progressive would be gossiping would be gossiping would be gossiping would be gossiping would be gossiping would be gossiping
Conditional Perfect Progressive would have been gossiping would have been gossiping would have been gossiping would have been gossiping would have been gossiping would have been gossiping
Present Subjunctive gossip gossip gossip gossip gossip gossip
Past Subjunctive gossiped gossiped gossiped gossiped gossiped gossiped
Past Perfect Subjunctive had gossiped had gossiped had gossiped had gossiped had gossiped had gossiped
Imperative gossip Let′s gossip gossip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button