Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hydrogenate

Cách chia động từ hydrogenate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hydrogenate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HYDROGENATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hydrogenate hydrogenating hydrogenated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hydrogenate hydrogenate hydrogenates hydrogenate hydrogenate hydrogenate
Hiện tại tiếp diễn am hydrogenating are hydrogenating is hydrogenating are hydrogenating are hydrogenating are hydrogenating
Quá khứ đơn hydrogenated hydrogenated hydrogenated hydrogenated hydrogenated hydrogenated
Quá khứ tiếp diễn was hydrogenating were hydrogenating was hydrogenating were hydrogenating were hydrogenating were hydrogenating
Hiện tại hoàn thành have hydrogenated have hydrogenated has hydrogenated have hydrogenated have hydrogenated have hydrogenated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hydrogenating have been hydrogenating has been hydrogenating have been hydrogenating have been hydrogenating have been hydrogenating
Quá khứ hoàn thành had hydrogenated had hydrogenated had hydrogenated had hydrogenated had hydrogenated had hydrogenated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hydrogenating had been hydrogenating had been hydrogenating had been hydrogenating had been hydrogenating had been hydrogenating
Tương Lai will hydrogenate will hydrogenate will hydrogenate will hydrogenate will hydrogenate will hydrogenate
TL Tiếp Diễn will be hydrogenating will be hydrogenating will be hydrogenating will be hydrogenating will be hydrogenating will be hydrogenating
Tương Lai hoàn thành will have hydrogenated will have hydrogenated will have hydrogenated will have hydrogenated will have hydrogenated will have hydrogenated
TL HT Tiếp Diễn will have been hydrogenating will have been hydrogenating will have been hydrogenating will have been hydrogenating will have been hydrogenating will have been hydrogenating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hydrogenate would hydrogenate would hydrogenate would hydrogenate would hydrogenate would hydrogenate
Conditional Perfect would have hydrogenated would have hydrogenated would have hydrogenated would have hydrogenated would have hydrogenated would have hydrogenated
Conditional Present Progressive would be hydrogenating would be hydrogenating would be hydrogenating would be hydrogenating would be hydrogenating would be hydrogenating
Conditional Perfect Progressive would have been hydrogenating would have been hydrogenating would have been hydrogenating would have been hydrogenating would have been hydrogenating would have been hydrogenating
Present Subjunctive hydrogenate hydrogenate hydrogenate hydrogenate hydrogenate hydrogenate
Past Subjunctive hydrogenated hydrogenated hydrogenated hydrogenated hydrogenated hydrogenated
Past Perfect Subjunctive had hydrogenated had hydrogenated had hydrogenated had hydrogenated had hydrogenated had hydrogenated
Imperative hydrogenate Let′s hydrogenate hydrogenate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button