Stink

Cách chia động từ stink rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stink ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STINK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stink stinking stunk
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stink stink stinks stink stink stink
Hiện tại tiếp diễn am stinking are stinking is stinking are stinking are stinking are stinking
Quá khứ đơn stank stank stank stank stank stank
Quá khứ tiếp diễn was stinking were stinking was stinking were stinking were stinking were stinking
Hiện tại hoàn thành have stunk have stunk has stunk have stunk have stunk have stunk
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stinking have been stinking has been stinking have been stinking have been stinking have been stinking
Quá khứ hoàn thành had stunk had stunk had stunk had stunk had stunk had stunk
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stinking had been stinking had been stinking had been stinking had been stinking had been stinking
Tương Lai will stink will stink will stink will stink will stink will stink
TL Tiếp Diễn will be stinking will be stinking will be stinking will be stinking will be stinking will be stinking
Tương Lai hoàn thành will have stunk will have stunk will have stunk will have stunk will have stunk will have stunk
TL HT Tiếp Diễn will have been stinking will have been stinking will have been stinking will have been stinking will have been stinking will have been stinking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stink would stink would stink would stink would stink would stink
Conditional Perfect would have stunk would have stunk would have stunk would have stunk would have stunk would have stunk
Conditional Present Progressive would be stinking would be stinking would be stinking would be stinking would be stinking would be stinking
Conditional Perfect Progressive would have been stinking would have been stinking would have been stinking would have been stinking would have been stinking would have been stinking
Present Subjunctive stink stink stink stink stink stink
Past Subjunctive stank stank stank stank stank stank
Past Perfect Subjunctive had stunk had stunk had stunk had stunk had stunk had stunk
Imperative stink Let′s stink stink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating sites for rich.

Nên đọc
which dating
Back to top button