Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lower

Cách chia động từ lower rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lower ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOWER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lower lowering lowered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lower lower lowers lower lower lower
Hiện tại tiếp diễn am lowering are lowering is lowering are lowering are lowering are lowering
Quá khứ đơn lowered lowered lowered lowered lowered lowered
Quá khứ tiếp diễn was lowering were lowering was lowering were lowering were lowering were lowering
Hiện tại hoàn thành have lowered have lowered has lowered have lowered have lowered have lowered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lowering have been lowering has been lowering have been lowering have been lowering have been lowering
Quá khứ hoàn thành had lowered had lowered had lowered had lowered had lowered had lowered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lowering had been lowering had been lowering had been lowering had been lowering had been lowering
Tương Lai will lower will lower will lower will lower will lower will lower
TL Tiếp Diễn will be lowering will be lowering will be lowering will be lowering will be lowering will be lowering
Tương Lai hoàn thành will have lowered will have lowered will have lowered will have lowered will have lowered will have lowered
TL HT Tiếp Diễn will have been lowering will have been lowering will have been lowering will have been lowering will have been lowering will have been lowering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lower would lower would lower would lower would lower would lower
Conditional Perfect would have lowered would have lowered would have lowered would have lowered would have lowered would have lowered
Conditional Present Progressive would be lowering would be lowering would be lowering would be lowering would be lowering would be lowering
Conditional Perfect Progressive would have been lowering would have been lowering would have been lowering would have been lowering would have been lowering would have been lowering
Present Subjunctive lower lower lower lower lower lower
Past Subjunctive lowered lowered lowered lowered lowered lowered
Past Perfect Subjunctive had lowered had lowered had lowered had lowered had lowered had lowered
Imperative lower Let′s lower lower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button