Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Inhale

Cách chia động từ inhale rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ inhale ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INHALE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to inhale inhaling inhaled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn inhale inhale inhales inhale inhale inhale
Hiện tại tiếp diễn am inhaling are inhaling is inhaling are inhaling are inhaling are inhaling
Quá khứ đơn inhaled inhaled inhaled inhaled inhaled inhaled
Quá khứ tiếp diễn was inhaling were inhaling was inhaling were inhaling were inhaling were inhaling
Hiện tại hoàn thành have inhaled have inhaled has inhaled have inhaled have inhaled have inhaled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been inhaling have been inhaling has been inhaling have been inhaling have been inhaling have been inhaling
Quá khứ hoàn thành had inhaled had inhaled had inhaled had inhaled had inhaled had inhaled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been inhaling had been inhaling had been inhaling had been inhaling had been inhaling had been inhaling
Tương Lai will inhale will inhale will inhale will inhale will inhale will inhale
TL Tiếp Diễn will be inhaling will be inhaling will be inhaling will be inhaling will be inhaling will be inhaling
Tương Lai hoàn thành will have inhaled will have inhaled will have inhaled will have inhaled will have inhaled will have inhaled
TL HT Tiếp Diễn will have been inhaling will have been inhaling will have been inhaling will have been inhaling will have been inhaling will have been inhaling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would inhale would inhale would inhale would inhale would inhale would inhale
Conditional Perfect would have inhaled would have inhaled would have inhaled would have inhaled would have inhaled would have inhaled
Conditional Present Progressive would be inhaling would be inhaling would be inhaling would be inhaling would be inhaling would be inhaling
Conditional Perfect Progressive would have been inhaling would have been inhaling would have been inhaling would have been inhaling would have been inhaling would have been inhaling
Present Subjunctive inhale inhale inhale inhale inhale inhale
Past Subjunctive inhaled inhaled inhaled inhaled inhaled inhaled
Past Perfect Subjunctive had inhaled had inhaled had inhaled had inhaled had inhaled had inhaled
Imperative inhale Let′s inhale inhale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. women seeking men philippines.

Nên đọc
Close
Back to top button