Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Speak

Cách chia động từ speak rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ speak ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPEAK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to speak speaking spoken
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn speak speak speaks speak speak speak
Hiện tại tiếp diễn am speaking are speaking is speaking are speaking are speaking are speaking
Quá khứ đơn spoke spoke spoke spoke spoke spoke
Quá khứ tiếp diễn was speaking were speaking was speaking were speaking were speaking were speaking
Hiện tại hoàn thành have spoken have spoken has spoken have spoken have spoken have spoken
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been speaking have been speaking has been speaking have been speaking have been speaking have been speaking
Quá khứ hoàn thành had spoken had spoken had spoken had spoken had spoken had spoken
QK hoàn thành Tiếp diễn had been speaking had been speaking had been speaking had been speaking had been speaking had been speaking
Tương Lai will speak will speak will speak will speak will speak will speak
TL Tiếp Diễn will be speaking will be speaking will be speaking will be speaking will be speaking will be speaking
Tương Lai hoàn thành will have spoken will have spoken will have spoken will have spoken will have spoken will have spoken
TL HT Tiếp Diễn will have been speaking will have been speaking will have been speaking will have been speaking will have been speaking will have been speaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would speak would speak would speak would speak would speak would speak
Conditional Perfect would have spoken would have spoken would have spoken would have spoken would have spoken would have spoken
Conditional Present Progressive would be speaking would be speaking would be speaking would be speaking would be speaking would be speaking
Conditional Perfect Progressive would have been speaking would have been speaking would have been speaking would have been speaking would have been speaking would have been speaking
Present Subjunctive speak speak speak speak speak speak
Past Subjunctive spoke spoke spoke spoke spoke spoke
Past Perfect Subjunctive had spoken had spoken had spoken had spoken had spoken had spoken
Imperative speak Let′s speak speak

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button