Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sail

Cách chia động từ sail rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sail ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SAIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sail sailing sailed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sail sail sails sail sail sail
Hiện tại tiếp diễn am sailing are sailing is sailing are sailing are sailing are sailing
Quá khứ đơn sailed sailed sailed sailed sailed sailed
Quá khứ tiếp diễn was sailing were sailing was sailing were sailing were sailing were sailing
Hiện tại hoàn thành have sailed have sailed has sailed have sailed have sailed have sailed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sailing have been sailing has been sailing have been sailing have been sailing have been sailing
Quá khứ hoàn thành had sailed had sailed had sailed had sailed had sailed had sailed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sailing had been sailing had been sailing had been sailing had been sailing had been sailing
Tương Lai will sail will sail will sail will sail will sail will sail
TL Tiếp Diễn will be sailing will be sailing will be sailing will be sailing will be sailing will be sailing
Tương Lai hoàn thành will have sailed will have sailed will have sailed will have sailed will have sailed will have sailed
TL HT Tiếp Diễn will have been sailing will have been sailing will have been sailing will have been sailing will have been sailing will have been sailing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sail would sail would sail would sail would sail would sail
Conditional Perfect would have sailed would have sailed would have sailed would have sailed would have sailed would have sailed
Conditional Present Progressive would be sailing would be sailing would be sailing would be sailing would be sailing would be sailing
Conditional Perfect Progressive would have been sailing would have been sailing would have been sailing would have been sailing would have been sailing would have been sailing
Present Subjunctive sail sail sail sail sail sail
Past Subjunctive sailed sailed sailed sailed sailed sailed
Past Perfect Subjunctive had sailed had sailed had sailed had sailed had sailed had sailed
Imperative sail Let′s sail sail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/sofia-vergara-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button