Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Irritate

Cách chia động từ irritate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ irritate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: IRRITATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to irritate irritating irritated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn irritate irritate irritates irritate irritate irritate
Hiện tại tiếp diễn am irritating are irritating is irritating are irritating are irritating are irritating
Quá khứ đơn irritated irritated irritated irritated irritated irritated
Quá khứ tiếp diễn was irritating were irritating was irritating were irritating were irritating were irritating
Hiện tại hoàn thành have irritated have irritated has irritated have irritated have irritated have irritated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been irritating have been irritating has been irritating have been irritating have been irritating have been irritating
Quá khứ hoàn thành had irritated had irritated had irritated had irritated had irritated had irritated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been irritating had been irritating had been irritating had been irritating had been irritating had been irritating
Tương Lai will irritate will irritate will irritate will irritate will irritate will irritate
TL Tiếp Diễn will be irritating will be irritating will be irritating will be irritating will be irritating will be irritating
Tương Lai hoàn thành will have irritated will have irritated will have irritated will have irritated will have irritated will have irritated
TL HT Tiếp Diễn will have been irritating will have been irritating will have been irritating will have been irritating will have been irritating will have been irritating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would irritate would irritate would irritate would irritate would irritate would irritate
Conditional Perfect would have irritated would have irritated would have irritated would have irritated would have irritated would have irritated
Conditional Present Progressive would be irritating would be irritating would be irritating would be irritating would be irritating would be irritating
Conditional Perfect Progressive would have been irritating would have been irritating would have been irritating would have been irritating would have been irritating would have been irritating
Present Subjunctive irritate irritate irritate irritate irritate irritate
Past Subjunctive irritated irritated irritated irritated irritated irritated
Past Perfect Subjunctive had irritated had irritated had irritated had irritated had irritated had irritated
Imperative irritate Let′s irritate irritate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button