Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shout

Cách chia động từ shout rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shout ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHOUT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shout shouting shouted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shout shout shouts shout shout shout
Hiện tại tiếp diễn am shouting are shouting is shouting are shouting are shouting are shouting
Quá khứ đơn shouted shouted shouted shouted shouted shouted
Quá khứ tiếp diễn was shouting were shouting was shouting were shouting were shouting were shouting
Hiện tại hoàn thành have shouted have shouted has shouted have shouted have shouted have shouted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shouting have been shouting has been shouting have been shouting have been shouting have been shouting
Quá khứ hoàn thành had shouted had shouted had shouted had shouted had shouted had shouted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shouting had been shouting had been shouting had been shouting had been shouting had been shouting
Tương Lai will shout will shout will shout will shout will shout will shout
TL Tiếp Diễn will be shouting will be shouting will be shouting will be shouting will be shouting will be shouting
Tương Lai hoàn thành will have shouted will have shouted will have shouted will have shouted will have shouted will have shouted
TL HT Tiếp Diễn will have been shouting will have been shouting will have been shouting will have been shouting will have been shouting will have been shouting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shout would shout would shout would shout would shout would shout
Conditional Perfect would have shouted would have shouted would have shouted would have shouted would have shouted would have shouted
Conditional Present Progressive would be shouting would be shouting would be shouting would be shouting would be shouting would be shouting
Conditional Perfect Progressive would have been shouting would have been shouting would have been shouting would have been shouting would have been shouting would have been shouting
Present Subjunctive shout shout shout shout shout shout
Past Subjunctive shouted shouted shouted shouted shouted shouted
Past Perfect Subjunctive had shouted had shouted had shouted had shouted had shouted had shouted
Imperative shout Let′s shout shout

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button