Protest

Cách chia động từ protest rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ protest ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROTEST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to protest protesting protested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn protest protest protests protest protest protest
Hiện tại tiếp diễn am protesting are protesting is protesting are protesting are protesting are protesting
Quá khứ đơn protested protested protested protested protested protested
Quá khứ tiếp diễn was protesting were protesting was protesting were protesting were protesting were protesting
Hiện tại hoàn thành have protested have protested has protested have protested have protested have protested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been protesting have been protesting has been protesting have been protesting have been protesting have been protesting
Quá khứ hoàn thành had protested had protested had protested had protested had protested had protested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been protesting had been protesting had been protesting had been protesting had been protesting had been protesting
Tương Lai will protest will protest will protest will protest will protest will protest
TL Tiếp Diễn will be protesting will be protesting will be protesting will be protesting will be protesting will be protesting
Tương Lai hoàn thành will have protested will have protested will have protested will have protested will have protested will have protested
TL HT Tiếp Diễn will have been protesting will have been protesting will have been protesting will have been protesting will have been protesting will have been protesting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would protest would protest would protest would protest would protest would protest
Conditional Perfect would have protested would have protested would have protested would have protested would have protested would have protested
Conditional Present Progressive would be protesting would be protesting would be protesting would be protesting would be protesting would be protesting
Conditional Perfect Progressive would have been protesting would have been protesting would have been protesting would have been protesting would have been protesting would have been protesting
Present Subjunctive protest protest protest protest protest protest
Past Subjunctive protested protested protested protested protested protested
Past Perfect Subjunctive had protested had protested had protested had protested had protested had protested
Imperative protest Let′s protest protest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating sites north wales.

Nên đọc
old flirt
Back to top button