Knead

Cách chia động từ knead rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ knead ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: KNEAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to knead kneading kneaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn knead knead kneads knead knead knead
Hiện tại tiếp diễn am kneading are kneading is kneading are kneading are kneading are kneading
Quá khứ đơn kneaded kneaded kneaded kneaded kneaded kneaded
Quá khứ tiếp diễn was kneading were kneading was kneading were kneading were kneading were kneading
Hiện tại hoàn thành have kneaded have kneaded has kneaded have kneaded have kneaded have kneaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been kneading have been kneading has been kneading have been kneading have been kneading have been kneading
Quá khứ hoàn thành had kneaded had kneaded had kneaded had kneaded had kneaded had kneaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been kneading had been kneading had been kneading had been kneading had been kneading had been kneading
Tương Lai will knead will knead will knead will knead will knead will knead
TL Tiếp Diễn will be kneading will be kneading will be kneading will be kneading will be kneading will be kneading
Tương Lai hoàn thành will have kneaded will have kneaded will have kneaded will have kneaded will have kneaded will have kneaded
TL HT Tiếp Diễn will have been kneading will have been kneading will have been kneading will have been kneading will have been kneading will have been kneading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would knead would knead would knead would knead would knead would knead
Conditional Perfect would have kneaded would have kneaded would have kneaded would have kneaded would have kneaded would have kneaded
Conditional Present Progressive would be kneading would be kneading would be kneading would be kneading would be kneading would be kneading
Conditional Perfect Progressive would have been kneading would have been kneading would have been kneading would have been kneading would have been kneading would have been kneading
Present Subjunctive knead knead knead knead knead knead
Past Subjunctive kneaded kneaded kneaded kneaded kneaded kneaded
Past Perfect Subjunctive had kneaded had kneaded had kneaded had kneaded had kneaded had kneaded
Imperative knead Let′s knead knead

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button