Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rebuke

Cách chia động từ rebuke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rebuke ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REBUKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rebuke rebuking rebuked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rebuke rebuke rebukes rebuke rebuke rebuke
Hiện tại tiếp diễn am rebuking are rebuking is rebuking are rebuking are rebuking are rebuking
Quá khứ đơn rebuked rebuked rebuked rebuked rebuked rebuked
Quá khứ tiếp diễn was rebuking were rebuking was rebuking were rebuking were rebuking were rebuking
Hiện tại hoàn thành have rebuked have rebuked has rebuked have rebuked have rebuked have rebuked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rebuking have been rebuking has been rebuking have been rebuking have been rebuking have been rebuking
Quá khứ hoàn thành had rebuked had rebuked had rebuked had rebuked had rebuked had rebuked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rebuking had been rebuking had been rebuking had been rebuking had been rebuking had been rebuking
Tương Lai will rebuke will rebuke will rebuke will rebuke will rebuke will rebuke
TL Tiếp Diễn will be rebuking will be rebuking will be rebuking will be rebuking will be rebuking will be rebuking
Tương Lai hoàn thành will have rebuked will have rebuked will have rebuked will have rebuked will have rebuked will have rebuked
TL HT Tiếp Diễn will have been rebuking will have been rebuking will have been rebuking will have been rebuking will have been rebuking will have been rebuking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rebuke would rebuke would rebuke would rebuke would rebuke would rebuke
Conditional Perfect would have rebuked would have rebuked would have rebuked would have rebuked would have rebuked would have rebuked
Conditional Present Progressive would be rebuking would be rebuking would be rebuking would be rebuking would be rebuking would be rebuking
Conditional Perfect Progressive would have been rebuking would have been rebuking would have been rebuking would have been rebuking would have been rebuking would have been rebuking
Present Subjunctive rebuke rebuke rebuke rebuke rebuke rebuke
Past Subjunctive rebuked rebuked rebuked rebuked rebuked rebuked
Past Perfect Subjunctive had rebuked had rebuked had rebuked had rebuked had rebuked had rebuked
Imperative rebuke Let′s rebuke rebuke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/free-black-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button