Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Laugh

Cách chia động từ laugh rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ laugh ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LAUGH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to laugh laughing laughed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn laugh laugh laughs laugh laugh laugh
Hiện tại tiếp diễn am laughing are laughing is laughing are laughing are laughing are laughing
Quá khứ đơn laughed laughed laughed laughed laughed laughed
Quá khứ tiếp diễn was laughing were laughing was laughing were laughing were laughing were laughing
Hiện tại hoàn thành have laughed have laughed has laughed have laughed have laughed have laughed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been laughing have been laughing has been laughing have been laughing have been laughing have been laughing
Quá khứ hoàn thành had laughed had laughed had laughed had laughed had laughed had laughed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been laughing had been laughing had been laughing had been laughing had been laughing had been laughing
Tương Lai will laugh will laugh will laugh will laugh will laugh will laugh
TL Tiếp Diễn will be laughing will be laughing will be laughing will be laughing will be laughing will be laughing
Tương Lai hoàn thành will have laughed will have laughed will have laughed will have laughed will have laughed will have laughed
TL HT Tiếp Diễn will have been laughing will have been laughing will have been laughing will have been laughing will have been laughing will have been laughing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would laugh would laugh would laugh would laugh would laugh would laugh
Conditional Perfect would have laughed would have laughed would have laughed would have laughed would have laughed would have laughed
Conditional Present Progressive would be laughing would be laughing would be laughing would be laughing would be laughing would be laughing
Conditional Perfect Progressive would have been laughing would have been laughing would have been laughing would have been laughing would have been laughing would have been laughing
Present Subjunctive laugh laugh laugh laugh laugh laugh
Past Subjunctive laughed laughed laughed laughed laughed laughed
Past Perfect Subjunctive had laughed had laughed had laughed had laughed had laughed had laughed
Imperative laugh Let′s laugh laugh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button