Lift

Cách chia động từ lift rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lift ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIFT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lift lifting lifted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lift lift lifts lift lift lift
Hiện tại tiếp diễn am lifting are lifting is lifting are lifting are lifting are lifting
Quá khứ đơn lifted lifted lifted lifted lifted lifted
Quá khứ tiếp diễn was lifting were lifting was lifting were lifting were lifting were lifting
Hiện tại hoàn thành have lifted have lifted has lifted have lifted have lifted have lifted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lifting have been lifting has been lifting have been lifting have been lifting have been lifting
Quá khứ hoàn thành had lifted had lifted had lifted had lifted had lifted had lifted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lifting had been lifting had been lifting had been lifting had been lifting had been lifting
Tương Lai will lift will lift will lift will lift will lift will lift
TL Tiếp Diễn will be lifting will be lifting will be lifting will be lifting will be lifting will be lifting
Tương Lai hoàn thành will have lifted will have lifted will have lifted will have lifted will have lifted will have lifted
TL HT Tiếp Diễn will have been lifting will have been lifting will have been lifting will have been lifting will have been lifting will have been lifting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lift would lift would lift would lift would lift would lift
Conditional Perfect would have lifted would have lifted would have lifted would have lifted would have lifted would have lifted
Conditional Present Progressive would be lifting would be lifting would be lifting would be lifting would be lifting would be lifting
Conditional Perfect Progressive would have been lifting would have been lifting would have been lifting would have been lifting would have been lifting would have been lifting
Present Subjunctive lift lift lift lift lift lift
Past Subjunctive lifted lifted lifted lifted lifted lifted
Past Perfect Subjunctive had lifted had lifted had lifted had lifted had lifted had lifted
Imperative lift Let′s lift lift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/hooking-up-jumper-cables/.

Nên đọc
hook up tackle
Back to top button