Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Vary

Cách chia động từ vary rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vary ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VARY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vary varying varied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vary vary varies vary vary vary
Hiện tại tiếp diễn am varying are varying is varying are varying are varying are varying
Quá khứ đơn varied varied varied varied varied varied
Quá khứ tiếp diễn was varying were varying was varying were varying were varying were varying
Hiện tại hoàn thành have varied have varied has varied have varied have varied have varied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been varying have been varying has been varying have been varying have been varying have been varying
Quá khứ hoàn thành had varied had varied had varied had varied had varied had varied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been varying had been varying had been varying had been varying had been varying had been varying
Tương Lai will vary will vary will vary will vary will vary will vary
TL Tiếp Diễn will be varying will be varying will be varying will be varying will be varying will be varying
Tương Lai hoàn thành will have varied will have varied will have varied will have varied will have varied will have varied
TL HT Tiếp Diễn will have been varying will have been varying will have been varying will have been varying will have been varying will have been varying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vary would vary would vary would vary would vary would vary
Conditional Perfect would have varied would have varied would have varied would have varied would have varied would have varied
Conditional Present Progressive would be varying would be varying would be varying would be varying would be varying would be varying
Conditional Perfect Progressive would have been varying would have been varying would have been varying would have been varying would have been varying would have been varying
Present Subjunctive vary vary vary vary vary vary
Past Subjunctive varied varied varied varied varied varied
Past Perfect Subjunctive had varied had varied had varied had varied had varied had varied
Imperative vary Let′s vary vary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button