Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Line

Cách chia động từ line rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ line ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to line lining lined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn line line lines line line line
Hiện tại tiếp diễn am lining are lining is lining are lining are lining are lining
Quá khứ đơn lined lined lined lined lined lined
Quá khứ tiếp diễn was lining were lining was lining were lining were lining were lining
Hiện tại hoàn thành have lined have lined has lined have lined have lined have lined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lining have been lining has been lining have been lining have been lining have been lining
Quá khứ hoàn thành had lined had lined had lined had lined had lined had lined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lining had been lining had been lining had been lining had been lining had been lining
Tương Lai will line will line will line will line will line will line
TL Tiếp Diễn will be lining will be lining will be lining will be lining will be lining will be lining
Tương Lai hoàn thành will have lined will have lined will have lined will have lined will have lined will have lined
TL HT Tiếp Diễn will have been lining will have been lining will have been lining will have been lining will have been lining will have been lining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would line would line would line would line would line would line
Conditional Perfect would have lined would have lined would have lined would have lined would have lined would have lined
Conditional Present Progressive would be lining would be lining would be lining would be lining would be lining would be lining
Conditional Perfect Progressive would have been lining would have been lining would have been lining would have been lining would have been lining would have been lining
Present Subjunctive line line line line line line
Past Subjunctive lined lined lined lined lined lined
Past Perfect Subjunctive had lined had lined had lined had lined had lined had lined
Imperative line Let′s line line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/oasis-dating-australia/.

Nên đọc
Close
Back to top button