Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Light

Cách chia động từ light rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ light ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIGHT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to light lighting lighted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn light light lights light light light
Hiện tại tiếp diễn am lighting are lighting is lighting are lighting are lighting are lighting
Quá khứ đơn lighted lighted lighted lighted lighted lighted
Quá khứ tiếp diễn was lighting were lighting was lighting were lighting were lighting were lighting
Hiện tại hoàn thành have lighted have lighted has lighted have lighted have lighted have lighted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lighting have been lighting has been lighting have been lighting have been lighting have been lighting
Quá khứ hoàn thành had lighted had lighted had lighted had lighted had lighted had lighted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lighting had been lighting had been lighting had been lighting had been lighting had been lighting
Tương Lai will light will light will light will light will light will light
TL Tiếp Diễn will be lighting will be lighting will be lighting will be lighting will be lighting will be lighting
Tương Lai hoàn thành will have lighted will have lighted will have lighted will have lighted will have lighted will have lighted
TL HT Tiếp Diễn will have been lighting will have been lighting will have been lighting will have been lighting will have been lighting will have been lighting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would light would light would light would light would light would light
Conditional Perfect would have lighted would have lighted would have lighted would have lighted would have lighted would have lighted
Conditional Present Progressive would be lighting would be lighting would be lighting would be lighting would be lighting would be lighting
Conditional Perfect Progressive would have been lighting would have been lighting would have been lighting would have been lighting would have been lighting would have been lighting
Present Subjunctive light light light light light light
Past Subjunctive lighted lighted lighted lighted lighted lighted
Past Perfect Subjunctive had lighted had lighted had lighted had lighted had lighted had lighted
Imperative light Let′s light light

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button