Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pivot

Cách chia động từ pivot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pivot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PIVOT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pivot pivoting pivoted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pivot pivot pivots pivot pivot pivot
Hiện tại tiếp diễn am pivoting are pivoting is pivoting are pivoting are pivoting are pivoting
Quá khứ đơn pivoted pivoted pivoted pivoted pivoted pivoted
Quá khứ tiếp diễn was pivoting were pivoting was pivoting were pivoting were pivoting were pivoting
Hiện tại hoàn thành have pivoted have pivoted has pivoted have pivoted have pivoted have pivoted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pivoting have been pivoting has been pivoting have been pivoting have been pivoting have been pivoting
Quá khứ hoàn thành had pivoted had pivoted had pivoted had pivoted had pivoted had pivoted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pivoting had been pivoting had been pivoting had been pivoting had been pivoting had been pivoting
Tương Lai will pivot will pivot will pivot will pivot will pivot will pivot
TL Tiếp Diễn will be pivoting will be pivoting will be pivoting will be pivoting will be pivoting will be pivoting
Tương Lai hoàn thành will have pivoted will have pivoted will have pivoted will have pivoted will have pivoted will have pivoted
TL HT Tiếp Diễn will have been pivoting will have been pivoting will have been pivoting will have been pivoting will have been pivoting will have been pivoting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pivot would pivot would pivot would pivot would pivot would pivot
Conditional Perfect would have pivoted would have pivoted would have pivoted would have pivoted would have pivoted would have pivoted
Conditional Present Progressive would be pivoting would be pivoting would be pivoting would be pivoting would be pivoting would be pivoting
Conditional Perfect Progressive would have been pivoting would have been pivoting would have been pivoting would have been pivoting would have been pivoting would have been pivoting
Present Subjunctive pivot pivot pivot pivot pivot pivot
Past Subjunctive pivoted pivoted pivoted pivoted pivoted pivoted
Past Perfect Subjunctive had pivoted had pivoted had pivoted had pivoted had pivoted had pivoted
Imperative pivot Let′s pivot pivot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button