Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Waken

Cách chia động từ waken rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ waken ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAKEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to waken wakening wakened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn waken waken wakens waken waken waken
Hiện tại tiếp diễn am wakening are wakening is wakening are wakening are wakening are wakening
Quá khứ đơn wakened wakened wakened wakened wakened wakened
Quá khứ tiếp diễn was wakening were wakening was wakening were wakening were wakening were wakening
Hiện tại hoàn thành have wakened have wakened has wakened have wakened have wakened have wakened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wakening have been wakening has been wakening have been wakening have been wakening have been wakening
Quá khứ hoàn thành had wakened had wakened had wakened had wakened had wakened had wakened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wakening had been wakening had been wakening had been wakening had been wakening had been wakening
Tương Lai will waken will waken will waken will waken will waken will waken
TL Tiếp Diễn will be wakening will be wakening will be wakening will be wakening will be wakening will be wakening
Tương Lai hoàn thành will have wakened will have wakened will have wakened will have wakened will have wakened will have wakened
TL HT Tiếp Diễn will have been wakening will have been wakening will have been wakening will have been wakening will have been wakening will have been wakening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would waken would waken would waken would waken would waken would waken
Conditional Perfect would have wakened would have wakened would have wakened would have wakened would have wakened would have wakened
Conditional Present Progressive would be wakening would be wakening would be wakening would be wakening would be wakening would be wakening
Conditional Perfect Progressive would have been wakening would have been wakening would have been wakening would have been wakening would have been wakening would have been wakening
Present Subjunctive waken waken waken waken waken waken
Past Subjunctive wakened wakened wakened wakened wakened wakened
Past Perfect Subjunctive had wakened had wakened had wakened had wakened had wakened had wakened
Imperative waken Let′s waken waken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button