Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lisp

Cách chia động từ lisp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lisp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LISP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lisp lisping lisped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lisp lisp lisps lisp lisp lisp
Hiện tại tiếp diễn am lisping are lisping is lisping are lisping are lisping are lisping
Quá khứ đơn lisped lisped lisped lisped lisped lisped
Quá khứ tiếp diễn was lisping were lisping was lisping were lisping were lisping were lisping
Hiện tại hoàn thành have lisped have lisped has lisped have lisped have lisped have lisped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lisping have been lisping has been lisping have been lisping have been lisping have been lisping
Quá khứ hoàn thành had lisped had lisped had lisped had lisped had lisped had lisped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lisping had been lisping had been lisping had been lisping had been lisping had been lisping
Tương Lai will lisp will lisp will lisp will lisp will lisp will lisp
TL Tiếp Diễn will be lisping will be lisping will be lisping will be lisping will be lisping will be lisping
Tương Lai hoàn thành will have lisped will have lisped will have lisped will have lisped will have lisped will have lisped
TL HT Tiếp Diễn will have been lisping will have been lisping will have been lisping will have been lisping will have been lisping will have been lisping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lisp would lisp would lisp would lisp would lisp would lisp
Conditional Perfect would have lisped would have lisped would have lisped would have lisped would have lisped would have lisped
Conditional Present Progressive would be lisping would be lisping would be lisping would be lisping would be lisping would be lisping
Conditional Perfect Progressive would have been lisping would have been lisping would have been lisping would have been lisping would have been lisping would have been lisping
Present Subjunctive lisp lisp lisp lisp lisp lisp
Past Subjunctive lisped lisped lisped lisped lisped lisped
Past Perfect Subjunctive had lisped had lisped had lisped had lisped had lisped had lisped
Imperative lisp Let′s lisp lisp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. shawn mendez dating.

Nên đọc
Close
Back to top button