Request

Cách chia động từ request rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ request ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REQUEST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to request requesting requested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn request request requests request request request
Hiện tại tiếp diễn am requesting are requesting is requesting are requesting are requesting are requesting
Quá khứ đơn requested requested requested requested requested requested
Quá khứ tiếp diễn was requesting were requesting was requesting were requesting were requesting were requesting
Hiện tại hoàn thành have requested have requested has requested have requested have requested have requested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been requesting have been requesting has been requesting have been requesting have been requesting have been requesting
Quá khứ hoàn thành had requested had requested had requested had requested had requested had requested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been requesting had been requesting had been requesting had been requesting had been requesting had been requesting
Tương Lai will request will request will request will request will request will request
TL Tiếp Diễn will be requesting will be requesting will be requesting will be requesting will be requesting will be requesting
Tương Lai hoàn thành will have requested will have requested will have requested will have requested will have requested will have requested
TL HT Tiếp Diễn will have been requesting will have been requesting will have been requesting will have been requesting will have been requesting will have been requesting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would request would request would request would request would request would request
Conditional Perfect would have requested would have requested would have requested would have requested would have requested would have requested
Conditional Present Progressive would be requesting would be requesting would be requesting would be requesting would be requesting would be requesting
Conditional Perfect Progressive would have been requesting would have been requesting would have been requesting would have been requesting would have been requesting would have been requesting
Present Subjunctive request request request request request request
Past Subjunctive requested requested requested requested requested requested
Past Perfect Subjunctive had requested had requested had requested had requested had requested had requested
Imperative request Let′s request request

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button