Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Load

Cách chia động từ load rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ load ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to load loading loaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn load load loads load load load
Hiện tại tiếp diễn am loading are loading is loading are loading are loading are loading
Quá khứ đơn loaded loaded loaded loaded loaded loaded
Quá khứ tiếp diễn was loading were loading was loading were loading were loading were loading
Hiện tại hoàn thành have loaded have loaded has loaded have loaded have loaded have loaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been loading have been loading has been loading have been loading have been loading have been loading
Quá khứ hoàn thành had loaded had loaded had loaded had loaded had loaded had loaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been loading had been loading had been loading had been loading had been loading had been loading
Tương Lai will load will load will load will load will load will load
TL Tiếp Diễn will be loading will be loading will be loading will be loading will be loading will be loading
Tương Lai hoàn thành will have loaded will have loaded will have loaded will have loaded will have loaded will have loaded
TL HT Tiếp Diễn will have been loading will have been loading will have been loading will have been loading will have been loading will have been loading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would load would load would load would load would load would load
Conditional Perfect would have loaded would have loaded would have loaded would have loaded would have loaded would have loaded
Conditional Present Progressive would be loading would be loading would be loading would be loading would be loading would be loading
Conditional Perfect Progressive would have been loading would have been loading would have been loading would have been loading would have been loading would have been loading
Present Subjunctive load load load load load load
Past Subjunctive loaded loaded loaded loaded loaded loaded
Past Perfect Subjunctive had loaded had loaded had loaded had loaded had loaded had loaded
Imperative load Let′s load load

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button