Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Loose

Cách chia động từ loose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ loose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to loose loosing loosed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn loose loose looses loose loose loose
Hiện tại tiếp diễn am loosing are loosing is loosing are loosing are loosing are loosing
Quá khứ đơn loosed loosed loosed loosed loosed loosed
Quá khứ tiếp diễn was loosing were loosing was loosing were loosing were loosing were loosing
Hiện tại hoàn thành have loosed have loosed has loosed have loosed have loosed have loosed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been loosing have been loosing has been loosing have been loosing have been loosing have been loosing
Quá khứ hoàn thành had loosed had loosed had loosed had loosed had loosed had loosed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been loosing had been loosing had been loosing had been loosing had been loosing had been loosing
Tương Lai will loose will loose will loose will loose will loose will loose
TL Tiếp Diễn will be loosing will be loosing will be loosing will be loosing will be loosing will be loosing
Tương Lai hoàn thành will have loosed will have loosed will have loosed will have loosed will have loosed will have loosed
TL HT Tiếp Diễn will have been loosing will have been loosing will have been loosing will have been loosing will have been loosing will have been loosing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would loose would loose would loose would loose would loose would loose
Conditional Perfect would have loosed would have loosed would have loosed would have loosed would have loosed would have loosed
Conditional Present Progressive would be loosing would be loosing would be loosing would be loosing would be loosing would be loosing
Conditional Perfect Progressive would have been loosing would have been loosing would have been loosing would have been loosing would have been loosing would have been loosing
Present Subjunctive loose loose loose loose loose loose
Past Subjunctive loosed loosed loosed loosed loosed loosed
Past Perfect Subjunctive had loosed had loosed had loosed had loosed had loosed had loosed
Imperative loose Let′s loose loose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. bi dating ireland.

Nên đọc
Close
Back to top button