Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reply

Cách chia động từ reply rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reply ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPLY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reply replying replied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reply reply replies reply reply reply
Hiện tại tiếp diễn am replying are replying is replying are replying are replying are replying
Quá khứ đơn replied replied replied replied replied replied
Quá khứ tiếp diễn was replying were replying was replying were replying were replying were replying
Hiện tại hoàn thành have replied have replied has replied have replied have replied have replied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been replying have been replying has been replying have been replying have been replying have been replying
Quá khứ hoàn thành had replied had replied had replied had replied had replied had replied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been replying had been replying had been replying had been replying had been replying had been replying
Tương Lai will reply will reply will reply will reply will reply will reply
TL Tiếp Diễn will be replying will be replying will be replying will be replying will be replying will be replying
Tương Lai hoàn thành will have replied will have replied will have replied will have replied will have replied will have replied
TL HT Tiếp Diễn will have been replying will have been replying will have been replying will have been replying will have been replying will have been replying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reply would reply would reply would reply would reply would reply
Conditional Perfect would have replied would have replied would have replied would have replied would have replied would have replied
Conditional Present Progressive would be replying would be replying would be replying would be replying would be replying would be replying
Conditional Perfect Progressive would have been replying would have been replying would have been replying would have been replying would have been replying would have been replying
Present Subjunctive reply reply reply reply reply reply
Past Subjunctive replied replied replied replied replied replied
Past Perfect Subjunctive had replied had replied had replied had replied had replied had replied
Imperative reply Let′s reply reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button