Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Loot

Cách chia động từ loot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ loot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOOT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to loot looting looted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn loot loot loots loot loot loot
Hiện tại tiếp diễn am looting are looting is looting are looting are looting are looting
Quá khứ đơn looted looted looted looted looted looted
Quá khứ tiếp diễn was looting were looting was looting were looting were looting were looting
Hiện tại hoàn thành have looted have looted has looted have looted have looted have looted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been looting have been looting has been looting have been looting have been looting have been looting
Quá khứ hoàn thành had looted had looted had looted had looted had looted had looted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been looting had been looting had been looting had been looting had been looting had been looting
Tương Lai will loot will loot will loot will loot will loot will loot
TL Tiếp Diễn will be looting will be looting will be looting will be looting will be looting will be looting
Tương Lai hoàn thành will have looted will have looted will have looted will have looted will have looted will have looted
TL HT Tiếp Diễn will have been looting will have been looting will have been looting will have been looting will have been looting will have been looting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would loot would loot would loot would loot would loot would loot
Conditional Perfect would have looted would have looted would have looted would have looted would have looted would have looted
Conditional Present Progressive would be looting would be looting would be looting would be looting would be looting would be looting
Conditional Perfect Progressive would have been looting would have been looting would have been looting would have been looting would have been looting would have been looting
Present Subjunctive loot loot loot loot loot loot
Past Subjunctive looted looted looted looted looted looted
Past Perfect Subjunctive had looted had looted had looted had looted had looted had looted
Imperative loot Let′s loot loot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button