Reside

Cách chia động từ reside rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reside ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESIDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reside residing resided
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reside reside resides reside reside reside
Hiện tại tiếp diễn am residing are residing is residing are residing are residing are residing
Quá khứ đơn resided resided resided resided resided resided
Quá khứ tiếp diễn was residing were residing was residing were residing were residing were residing
Hiện tại hoàn thành have resided have resided has resided have resided have resided have resided
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been residing have been residing has been residing have been residing have been residing have been residing
Quá khứ hoàn thành had resided had resided had resided had resided had resided had resided
QK hoàn thành Tiếp diễn had been residing had been residing had been residing had been residing had been residing had been residing
Tương Lai will reside will reside will reside will reside will reside will reside
TL Tiếp Diễn will be residing will be residing will be residing will be residing will be residing will be residing
Tương Lai hoàn thành will have resided will have resided will have resided will have resided will have resided will have resided
TL HT Tiếp Diễn will have been residing will have been residing will have been residing will have been residing will have been residing will have been residing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reside would reside would reside would reside would reside would reside
Conditional Perfect would have resided would have resided would have resided would have resided would have resided would have resided
Conditional Present Progressive would be residing would be residing would be residing would be residing would be residing would be residing
Conditional Perfect Progressive would have been residing would have been residing would have been residing would have been residing would have been residing would have been residing
Present Subjunctive reside reside reside reside reside reside
Past Subjunctive resided resided resided resided resided resided
Past Perfect Subjunctive had resided had resided had resided had resided had resided had resided
Imperative reside Let′s reside reside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-sites-for-over-40/.

Nên đọc
hookup buffalo
Back to top button