Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lure

Cách chia động từ lure rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lure ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lure luring lured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lure lure lures lure lure lure
Hiện tại tiếp diễn am luring are luring is luring are luring are luring are luring
Quá khứ đơn lured lured lured lured lured lured
Quá khứ tiếp diễn was luring were luring was luring were luring were luring were luring
Hiện tại hoàn thành have lured have lured has lured have lured have lured have lured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been luring have been luring has been luring have been luring have been luring have been luring
Quá khứ hoàn thành had lured had lured had lured had lured had lured had lured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been luring had been luring had been luring had been luring had been luring had been luring
Tương Lai will lure will lure will lure will lure will lure will lure
TL Tiếp Diễn will be luring will be luring will be luring will be luring will be luring will be luring
Tương Lai hoàn thành will have lured will have lured will have lured will have lured will have lured will have lured
TL HT Tiếp Diễn will have been luring will have been luring will have been luring will have been luring will have been luring will have been luring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lure would lure would lure would lure would lure would lure
Conditional Perfect would have lured would have lured would have lured would have lured would have lured would have lured
Conditional Present Progressive would be luring would be luring would be luring would be luring would be luring would be luring
Conditional Perfect Progressive would have been luring would have been luring would have been luring would have been luring would have been luring would have been luring
Present Subjunctive lure lure lure lure lure lure
Past Subjunctive lured lured lured lured lured lured
Past Perfect Subjunctive had lured had lured had lured had lured had lured had lured
Imperative lure Let′s lure lure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button