Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mark

Cách chia động từ mark rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mark ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MARK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mark marking marked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mark mark marks mark mark mark
Hiện tại tiếp diễn am marking are marking is marking are marking are marking are marking
Quá khứ đơn marked marked marked marked marked marked
Quá khứ tiếp diễn was marking were marking was marking were marking were marking were marking
Hiện tại hoàn thành have marked have marked has marked have marked have marked have marked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been marking have been marking has been marking have been marking have been marking have been marking
Quá khứ hoàn thành had marked had marked had marked had marked had marked had marked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been marking had been marking had been marking had been marking had been marking had been marking
Tương Lai will mark will mark will mark will mark will mark will mark
TL Tiếp Diễn will be marking will be marking will be marking will be marking will be marking will be marking
Tương Lai hoàn thành will have marked will have marked will have marked will have marked will have marked will have marked
TL HT Tiếp Diễn will have been marking will have been marking will have been marking will have been marking will have been marking will have been marking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mark would mark would mark would mark would mark would mark
Conditional Perfect would have marked would have marked would have marked would have marked would have marked would have marked
Conditional Present Progressive would be marking would be marking would be marking would be marking would be marking would be marking
Conditional Perfect Progressive would have been marking would have been marking would have been marking would have been marking would have been marking would have been marking
Present Subjunctive mark mark mark mark mark mark
Past Subjunctive marked marked marked marked marked marked
Past Perfect Subjunctive had marked had marked had marked had marked had marked had marked
Imperative mark Let′s mark mark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-profile-consultant/.

Nên đọc
Close
Back to top button