Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lynch

Cách chia động từ lynch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lynch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LYNCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lynch lynching lynched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lynch lynch lynches lynch lynch lynch
Hiện tại tiếp diễn am lynching are lynching is lynching are lynching are lynching are lynching
Quá khứ đơn lynched lynched lynched lynched lynched lynched
Quá khứ tiếp diễn was lynching were lynching was lynching were lynching were lynching were lynching
Hiện tại hoàn thành have lynched have lynched has lynched have lynched have lynched have lynched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lynching have been lynching has been lynching have been lynching have been lynching have been lynching
Quá khứ hoàn thành had lynched had lynched had lynched had lynched had lynched had lynched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lynching had been lynching had been lynching had been lynching had been lynching had been lynching
Tương Lai will lynch will lynch will lynch will lynch will lynch will lynch
TL Tiếp Diễn will be lynching will be lynching will be lynching will be lynching will be lynching will be lynching
Tương Lai hoàn thành will have lynched will have lynched will have lynched will have lynched will have lynched will have lynched
TL HT Tiếp Diễn will have been lynching will have been lynching will have been lynching will have been lynching will have been lynching will have been lynching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lynch would lynch would lynch would lynch would lynch would lynch
Conditional Perfect would have lynched would have lynched would have lynched would have lynched would have lynched would have lynched
Conditional Present Progressive would be lynching would be lynching would be lynching would be lynching would be lynching would be lynching
Conditional Perfect Progressive would have been lynching would have been lynching would have been lynching would have been lynching would have been lynching would have been lynching
Present Subjunctive lynch lynch lynch lynch lynch lynch
Past Subjunctive lynched lynched lynched lynched lynched lynched
Past Perfect Subjunctive had lynched had lynched had lynched had lynched had lynched had lynched
Imperative lynch Let′s lynch lynch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/henry-cavill-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button